Home
De Vereniging


Algemene Info

De vereniging is opgericht in 1962 en kent sindsdien een regelmatig en voortvarend bestaan. Begin 2009 telt de club zo'n 96 leden en 5 jeugdleden. Vogelvrienden Hardenberg e.o. heeft zich aangesloten bij de landelijke koepelorgansiatie de Nederlandse Bond van Vogeliefhebbers (NBvV), gevestigd te Bergen op Zoom. Voor informatie kan men de website www.nbvv.nl raadplegen.

Binnen district Overijssel is zij een van de grotere vogelverenigingen. Tevens is men aangesloten bij een cluster van regionale verenigingen onder de naam Regge en Vechtstreek.

Diverse keren per jaar zijn er clubbijeenkomsten, waaronder de jaarlijkse algemene ledenvergadering en de prijsuitreiking/spelavond ter gelegenheid van de jaarlijkse onderlinge tentoonstelling. De leden ontvangen voorafgaand aan elke bijeenkomst een uitnodiging daarvoor als ook de agenda, zoals die vermeld staan in het verenigingsblad De Notenkraker. Dit blad vermeldt tevens allerlei andere wetenswaardigheden voor de vogelliefhebbers.

Over tentoonstellingen.
Jaarlijks hoogtepunt van de vereniging is de onderlinge tentoonstelling zoals die al sinds jaar en dag in november gehouden wordt in De Schakel, een zalencentrum in het centrum van Hardenberg. Tevens nemen veel leden/liefhebbers deel aan de regionale tentonstelling, de provinciale tentoonstelling, diverse nationale tentoonstellingen en de bondskampioenschappen van de NBvV, die de laatste jaren gehouden worden in Apeldoorn.

Door de jaren heen zijn een aantal leden met verdiensten voor de vereniging gehuldigd:

OgenOgen
OgenOgenOgen

Ogen Op 26 Juli 2013 overleed op 78 jarige leeftijd ons lid van verdienste Gerrit Toenhake. Gerrit heeft zich jaren lang ingezet voor Vogelvrienden Hardenberg en deel uitgemaakt van het bestuur. En ook als tropenkweker scoorde hij goed met zijn vogels op de tentoonstellingen. Ook de laatste jaren dat hij geen vogels meer had liet hij toch zijn betrokkenheid zien.
< Gerrit Toenhake
Postuum heeft het bestuur de namen van een tweetal leden verbonden aan een jaarlijks wisselende ereprijs:
de Jo Stegeman beker en de Willem Boeve beker (zie de foto's hieronder).